Dear Mr.………. /Dear Ms. ….

First of all, allow me to wish a solid health and everlasting well-being to You.

I greet You warmly from the town of Olomouc in Czech Republic, Europe. In the 1950s a systematic research has begun here concerning the healing effects of Cannabis.

I am addressing You as an expert in cannabistherapy with a kind request for supporting the research conducted by Open Royal Academy „Cannabis is The Cure“ association and its repeatedly criminalized founder and leader born in Olomouc, Dušan Dvořák (1962).

At the same time, Dušan Dvořák was awarded by Czech and British governments for the research of Cannabis‘ healing effects, promotion of harm reduction principles and educating of the public. He also publicly documented, probably as one of the first, the positive effects of Cannabis on fatal diabetic complications. Since 2008 he has been publicly demonstrating the success of cannabistherapy towards oncologic, neurologic and many other diseases.

Nevertheless, Dušan Dvořák was accused 10 times since 2010 for this activity. He submitted 10 constitutional complaints whose substantive examination was always denied. The 10th complaint submitted on 10/10/2016 is being dealt with, but the court denies its public examination. Mister Dvořák as well as doctors, experts, research members and other aggrieved people have submitted more than 10 complaints to the European Court of Human Rights in Strasbourg and 2 complaints to the European Commission in Brussels. Proper investigation of these complaints was also denied in spite of a documented false claim by the Czech judicature defending confiscations and accussations towards research members that Cannabis is a chemical substance for chemical drugs production (precursor), while at the same time refusing to comment on tragedies and harm caused to the research members. Since 2012 the Czech justice, not having sufficient legal argumentation, makes efforts to deprive Dušan Dvořák of his legal capability and lock him in a mental institution despite the reports of specialist institutions and experts stating that growing and processing Cannabis does not equal a disease and it is a legal problem, not a mental one, and also despite long-standing protests of Olomouc‘s citizen, professional and general public including university presidents. During the years 2010 – 2016 the Czech Republic has completely decimated the Educative Cannabis Clinic‘s research and educational workcenter whose first expert department was established by Dušan Dvořák in 2009. Since 2009 the police confiscates all medical cannabis every year on the order of judicature, as well as products of a researchers‘ farm in Ospělov owned by Dvořák and his wife.

If you find a moment to express your support for mister Dušan Dvořák and research members of Open Royal Academy „Cannabis is The Cure“ association, please write to this address: Cannabis is The Cure, z.s., Open Royal Academy, Přichystalova 180/15, 779 00 Olomouc, Česká republika.

In the name of members and partners of the research I thank you for your interest and time and wish you well.


Primero de todo dejenme desearLe buena salud y bienestar.

Le saludo cordialmente desde Europa, desde República Checa, de la ciudad Olomouc, donde en los años cincuenta del siglo anterior, se había inaugurado la investigación sistemática sobre los efectos curativos de Cannabis.

Me dirigo hacia usted, como hacia un especialista en la terapía con cannabis. Me gustaría solicitar su apoyo para la investigación de la asociación de Open Royal Academy “Cannabis is The Cure”, y para su fundador y director, ya varias veces criminalizado, señor Dušan Dvořák (1962), de Olomouc.

Por la investigación sobre los efectos curativos de Cannabis, la propugnación de los principios harm reduction y la educación del público, señor Dušan Dvořák, incluso, obtuvo el reconocimiento de República Checa e Inglaterra. Probablemente como uno de los primeros presentó al público los efectos positivos de Cannabis para las complicaciones fatales de diabetes, y, desde el año 2008, está probando éxitos en el público con cannabisterapía para diferentes enfermedades oncológicas, neurológicas, y otras más.

Actualmente, desde el año 2010, señor Dvořák está por sus actividades ya 10 veces acusado, ha presentado 10 demandas constitucionales, las cuales están siempre rechazadas, meritoriamente, poner en tela de juicio. La décima demanda, presentada el día 10 de octubre de 2016, actualmente, está en el proceso de solución, sin embargo, el tribunal está rechazando la discución pública. Señor Dvořák, junto con los médicos, especialistas, miembros de la investigación, y otros perjudicados han presentado ya 10 demandas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, y 2 demandas en la Comisión Europea en Bruselas, las cuales están igualmente rechazadas tratar ajustadamente, pese a las declaraciones falsas presentadas por la justicia checa, defendiendo la confiscación e incriminación de los miembros de la investigación, que el Cannabis es una sustancia química, que sirve para la producción de las drogas químicas (precursor), y, a la vez, la justicia negándose expresar su postura a las tragedias, y a los daños causados contra los miembros de la investigación. Desde el año 2012 la justicia checa, la cual no tiene una argumentación legal adecuada, está intentando quitarle a Dušan Dvořák la capacidad jurídica, y encerrarlo en una institución para la gente con enfermedades mentales, a pesar de los dictamenes periciales de las instituciones y expertos, que la cultivación y el procesamiento de Cannabis no es perjudicante, y se trata del problema legal, no psiquiátrico; o a pesar de las protestas, que duran varios años, por los ciudadanos de Olomouc, por el público profesional o no profesional, incluidos los rectores de las universidades. Entre los años 2010 – 2016, el estado de República Checa imposibilitó completamente el trabajo de la investigación y la enseñanza de la Clínica educativa de Cannabis, de la cual, el primer departamento especializado, en el año 2009 fundó señor Dušan Dvořák. No obstante, desde el año 2009, por el mandamiento de la justicia, cada año la policía confisca toda la cantidad de cannabis de tratamiento, y los productos de la granja de investigación, la cual es la propiedad de la familia Dvořák.

Por favor, si encontrarán un momento para expresar el apoyo para el señor Dušan Dvořák y los miembros de la asociación Open Royal Academy “Cannabis is The Cure”, escriban por favor a la dirección Cannabis is The Cure, z.s., Open Royal Academy, Calle Přichystalova, 180/15; Olomouc 779 00, República Checa.

Con el nombre de los miembros y socios de la investigación, Le agradezco su interés y su tiempo y Le deseo todo lo buenoDušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962 v Olomouc
Spec. pedagog, adiktolog, psychoterapeut a vedoucí výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék)

Česky, anglicky, španělsky

Vážený pane -………. /Vážená paní ….

Dovolte mi popřát vám nejprve pevné zdraví a stálou pohodu.

Srdečně vás zdravím z Evropy z České Republiky z města Olomouce, kde byl v padesátých letech minulého století zahájen systematický výzkum léčebných účinků Cannabis.

Obracím se na vás jako na odborníka /ci v cannabisterapii s laskavou žádostí o podporu výzkumu asociace Open Royal Academy „Cannabis is The Cure“ a jeho opakovaně kriminalizovaného zakladatele a vedoucího, Olomoučana, Dušana Dvořáka (1962).

Za výzkum léčebných účinků Cannabis, prosazování principů harm reduction a vzdělávání veřejnosti byl přitom pan Dušan Dvořák oceněn Vládou České republiky a Velké Británie. Možná jako jeden z prvních veřejně doložil pozitivní účinky Cannabis na fatální komplikace diabetes, od roku 2008 Dušan Dvořák dokládá veřejně úspěch cannabisterapie u onkologických, neurologických a řady dalších onemocnění.

Současně je však Dušan Dvořák za tuto činnost od roku 2010 již celkem 10x obviněn, podal 10 ústavních stížností, které jsou vždy odmítnuty meritorně projednat, desátá stížnost podaná dne 10.10.2016 je právě řešena, soud však odmítá veřejné projednání. Pan Dvořák podal společně s lékaři, znalci a členy výzkumu a dalšími poškozenými již 10 stížností Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku a 2 stížnosti Evropské komisi v Bruselu, které jsou rovněž odmítnuty řádně projednat i přes doložené nepravdivé tvrzení české justice obhajující konfiskace a obvinění členů výzkumu, že Cannabis je chemická látka k výrobě chemických drog (prekurzor) a současně justice odmítající se vyjádřit k tragediím a způsobeným škodám na členech výzkumu. Od roku 2012 se česká justice, která nemá na Dušana Dvořáka dostatečnou právní argumentaci, pokouší zbavit Dušana Dvořáka svéprávnosti a zavřít do ústavu pro choromyslné i přes posudky znaleckých ústavů a znalců, že pěstování a zpracování Cannabis je nechorobné a jde o problém právní, ne psychiatrický, nebo přes letité protesty Olomoučanů, odborné a laické veřejnosti včetně rektorů univerzit. Česká republika v letech 2010 – 2016 zcela zlikvidovala výzkumné a vzdělávací pracoviště Edukativní konopná klinika, jejíž první odborné oddělení Dušan Dvořák založil v roce 2009, od roku 2009 však na příkaz justice policie každý rok konfiskuje všechno léčebné konopí a produkty z výzkumnické farmy v Ospělově, která je majetkem rodiny Dvořákových.

Najdete-li prosím chvíli na vyjádření podpory panu Dušanu Dvořákovi a členům výzkumu asociace Open Royal Academy „Cannabis is The Cure“, pište prosím na adresu Cannabis is The Cure, z.s., Open Royal Academy, Přichystalova 180/15, 779 00 Olomouc, Česká republika.

Jménem členů a partnerů výzkumu Vám děkuji za Váš zájem a čas a přeji vše dobré

S pozdravem x
STEPHEN, ALOIS Y ADAM en el día del Niño Jesús de Tres Reyes ortodoxa 6 de enero de, 2016 Ospelov.eu (Europe, CZ)

Suite à la publication de l'intention d'effectuer des recherches comparatives (21 Mars 2008), la publication de l'intention d'établir le premier scooter de chanvre pharmacie Reine (28 Septembre 2009) et établir des Cliniques d'enseignement de cannabis (11 septembre 2010) et l'église de cannabis (Octobre 27, 2010) au 31 Décembre, au total 2016 10x accusé 5x dans la catégorie de crime pour la demande que le cannabis est un précurseur, à savoir 31.12 2016, lorsque Dusan Dvorak a fait face tentatives répétées en justice pour le soutien répété de la Commission européenne (2x) et la Cour européenne des droits de l'homme (8x depuis 2012) pour se débarrasser de leur capacité juridique (capacité juridique) Directeur de recherche Dusan Dvorak malgré les protestations des experts et des institutions spécialisées, prouvant que le cannabis est pas un précurseur de la drogue. 
Stephen, Alois y Adam en el día del Niño Jesús de Tres Reyes ortodoxa 6 de enero de, 2016 en el Reino Unido, Francia, y un saludo de Nueva Zelanda por Jan P., ejecutivo Art Langauge Factory, z..s. Abrir pasante en la 


Univerzity Palacky in Olomouc 
1986 - 2016  Vanda, Radomíra et Dusan Dvorak  


 Dušan Dvořák. Předseda nevládní organizace Cannabis is The Cure, z.s. Narozen 12.1.1962 v Olomouci. Zakladatel Edukativní konopné kliniky v Praze (téměř 60 let po konferenci Konopí jako lék v Olomouci). Po zveřejnění záměru provést srovnávací výzkum (21.3.2008), zveřejnění záměru založit Konopnou apatyku královny koloběžky první (28.9.2009) a založit Edukativní konopnou kliniku (11.09.2010) a Konopnou církev (27.10.2010) do 31.12.2016 celkem 10x obviněn, 5x v kategorii zločin za tvrzení, že konopí je prekurzor, a  to 31.12. 2016, kdy Dušan Dvořák čelí opakovaným pokusům justice za opakované podpory Evropské komise (2x) a Evropského soudu pro lidská práva (8x od roku 2012) zbavit právní způsobilosti (svéprávnosti ) vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka přes protesty znalců a znaleckých ústavů, které dokládají, že konopí není prekurzor drog.